Sokolov

6/6 Zastupitelstvo Sokolov 5.12.2019

Publikováno 16. 12. 2019

Seznam bodů jednání 1. Kontrola plnění úkolů 2. Plán práce RM a ZM na 1.pol.2020 3. Valná hromada Sokolovská Vodárenská s.r.o. 4. Valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska 5. Jmenování zástupce města Sokolov 6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8. Obecně závazná vyhláška o evidenci označených psů a jejich chovatelů 9. Benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - předání vybrané finanční částky 10. Zpráva z provedené kontroly využití vozového parku v roce 2018 na MěÚ Sokolov 11. Plán práce kontrolního výboru 2020 12. Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb 13. Bytové záležitosti - odpis pohledávek 14. Úplatné nabytí pozemků... 15. Majetkové záležitosti 16. Majetkové záležitosti 17. Majetkové záležitosti 18. Majetkové záležitosti 19. Majetkové záležitosti 20. Majetkové záležitosti 21. Majetkové záležitosti 22. ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2.NP - žádost o prominutí penále 23. Demolice objektů Hornická ul. 24. Demolice objektů Heyrovského 25. Demolice objektů Svatopluka Čecha 26. Novostavba pobytového zařízení v ul.Sokolovská - schválení podání žádosti o dotaci a schválení zabezpečení vlastních zdrojů financování 28. Koncepční řešení situace v příspěvkové organizaci MŠ Sokolov, M.Majerové 29. Návrh úpravy vnitřního předpisu - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva a dalším osobám 30.Zápis z jednání finančního výboru 31. Informace o schváleném rozpočtovém opatření Radou města Sokolova 32. Změna rozpočtu města Sokolov 33. Rozpočet města Sokolov na 2020 34. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny 35. Různé

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=rDaEoUuLAq0