Havířov

18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 1. 3. 2021

Publikováno 1. 3. 2021

PROGRAM: 01. Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 02. Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 04. Zpráva o ověření zápisu z 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021 05. Kontrola plnění usnesení pro 18. zasedání ZMH 06. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova za rok 2020 07. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2020 08. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od pana Ing. Jana Holečka 09. Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 11. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 12. Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením investičního movitého majetku – pořízení účetního programu 13. Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená 14. Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021 15. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2021 16. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 17. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19. 18. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 19. Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 20. Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL 21. Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu, Havířov-Prostřední Suchá 22. Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 23. Rezignace členů výboru ZMH 24. Interpelace a vystoupení občanů

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=hWe9haUbdtI