Český Těšín

Zasedání zastupitelstva Český Těšín 15. 6. 2020

Publikováno 15. 6. 2020

Vážení spoluobčané, na 11. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, které se uskutečnilo dne 15. 6. 2020 v 15.00, jsme navrhli jednotlivé kroky k zavedení participativního rozpočtu ve městě Český Těšín. Navrhli jsme: Zastupitelstvo Města Český Těšín ukládá Radě města: 1. Zřídit komisi pro participativní rozpočet města. V komisi musí být zastoupený všechny politické kluby zastupitelstva města minimálně jedním členem. 2. Předložit ke schválení zastupitelstvu města „zásady participativního rozpočtu města“, nejpozději do posledního jednání zastupitelstva města v roce 2020, tak aby byl participativní rozpočet zaveden od roku 2021. Program zastupitelstva: Odbor finanční FO/1 Účetní závěrka města za rok 2019 FO/2 Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2019 FO/3 Poskytnutí dotace na rok 2020: ARRIVA MORAVA a. s. FO/4 Poskytnutí dotace na rok 2020: Sdružení přátel Těšínska, z.s. FO/5 Poskytnutí dotace na rok 2020: Klub mladých Filadelfia, z.s. FO/6 Poskytnutí dotace na rok 2020: Slovan Horní Žukov z.s. FO/7 Poskytnutí dotace na rok 2020: Celé Česko čte dětem o.p.s. FO/8 Poskytnutí dotace na rok 2020: TRIANON, z.s. FO/9 Žádost o poskytnutí peněžitého daru: Linka bezpečí, z.s. FO/10 Uzavření Smlouvy č. 2017010006 o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci výzvy č. 1/2017 Inovativního finančního nástroje na úhradu uznatelných výdajů projektu „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně“ FO/11 Smlouva o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. FO/12 Poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva FO/13 Rozpočtová opatření roku 2020 RO07-10/ZM Odbor sociální SO/1 Návrh Změny č. 1 přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, IČ: 70985383, ul. Sokolovská č.p. 1997, 737 01 Český Těšín, v Dodatku č. 7 ke zřizovací listině s účinností od 1.7.2020. Odbor místního hospodářství MH/1 Návrh obecně závazné vyhlášky města Český Těšín o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Těšín Odbor školství a kultury ŠaK/1 Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, ze dne 19.10.2009 Odbor majetkoprávní MAJ/1 Záměr města – prodej pozemků p.č. 1125 a p.č. 1126, vše k.ú. Dolní Žukov MAJ/2 Nabídka předkupního práva k pozemkům v k.ú. Mosty u Českého Těšína, dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. MAJ/3 Nabytí pozemku parc.č. 3136 v k.ú. Český Těšín od Lesů ČR, s.p. MAJ/4 Záměr města – prodej částí pozemků k.ú. Český Těšín ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Správce údajů: Piráti Těšín Kontakt na správce: pirati.tesin@gmail.com Účely zpracování: Zveřejňování záznamů zastupitelstva města Oprávněný zájem: Informování veřejnosti o průběhu jednání zastupitelstva Příjemci: Veřejnost Doba uložení: 9 let Subjekt údajů: Má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a)* nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)*, existuje právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Je informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4*, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. *GDPR Zákon o ochraně osobních údajů: https://1url.cz/kMjzG GDPR: https://1url.cz/4MjzB Další informace o nahrávání a zveřejňování záznamů ze zasedání ZM: https://1url.cz/uMjzl a https://1url.cz/2MjzR

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VVMHY-DFSJE