Český Těšín

Zasedání zastupitelstva Český Těšín 3. 2. 2020

Publikováno 4. 2. 2020

Vážení spoluobčané, dne 3. února se uskutečnilo deváté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín. V tomto příspěvku najdete body programu, které byly projednávány: Odbor územního rozvoje ÚR/1 Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu doručených od 1. července 2019 do 31. prosince 2020 a jejich zařazení nebo nezařazení do pořízení změny Územního plánu Český Těšín ÚR/2 Odmítnutí doručeného návrhu na pořízení změny Územního plánu Český Těšín Odbor majetkoprávní MAJ/1 Záměr města – darování částí pozemků p.č. 3031/1 a p.č. 1777/1, k.ú. Český Těšín MAJ/2 Záměr města – prodej pozemku p.č. 564/4, k.ú. Český Těšín MAJ/3 Záměr města – prodej části pozemku parc.č.1552/1, k.ú. Mosty u Českého Těšína MAJ/4 Prodej pozemku parc.č. 342/2, k.ú. Koňákov MAJ/5 Prodej částí pozemků p.č. 791/1, k.ú. Český Těšín MAJ/6 Prodej pozemku p.č. 1770/117, k.ú. Český Těšín MAJ/7 Prodej pozemku parc.č. 602/1, k.ú. Český Těšín MAJ/8 Prodej pozemků pod přístupovými chodníky v k.ú. Český Těšín MAJ/9 Výkup nemovitých věcí v prostoru tržnice v Českém Těšíně MAJ/10 Bezúplatné nabytí částí pozemků parc.č. 717 a parc.č. 719, k.ú. Stanislavice – od ČR – SPÚ Odbor finanční FO/1 Čtvrtá aktualizace Strategického rámce MAP ORP Český Těšín - projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín“ FO/2 Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšíně a Cieszyna v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko – projekt „Český Těšín/Cieszyn INEurope“ FO/3 Uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 1903410311 s Moravskoslezským krajem v rámci FN JESSICA na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“ FO/4 Rozpočtová opatření roku 2020 RO01-03/ZM FO/5 Poskytnutí návratných finančních výpomocí k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva FO/6 Poskytnutí dotace na rok 2020: Člověk na hranici, z.s. FO/7 Poskytnutí dotace na rok 2020: Římskokatolická farnost Český Těšín FO/8 Poskytnutí dotace na rok 2020: Komunitní centrum Mojská o.s. DEN FO/9 Poskytnutí dotace na rok 2020: HC Vlci Český Těšín, z.s. Odbor školství a kultury ŠaK/1 Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 k Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná ze dne 19.10.2009 ŠaK/2 Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, ze dne 20.06.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Správce údajů: Piráti Těšín Kontakt na správce: pirati.tesin@gmail.com Účely zpracování: Zveřejňování záznamů zastupitelstva města Oprávněný zájem: Informování veřejnosti o průběhu jednání zastupitelstva Příjemci: Veřejnost Doba uložení: 9 let Subjekt údajů: Má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a)* nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)*, existuje právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Je informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4*, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. *GDPR Zákon o ochraně osobních údajů: https://1url.cz/kMjzG GDPR: https://1url.cz/4MjzB Další informace o nahrávání a zveřejňování záznamů ze zasedání ZM: https://1url.cz/uMjzl a https://1url.cz/2MjzR

Odkaz na zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=amo7zgBEeNY